WITAMY w sportfolio.pl
Internetowy Mened¿er Sportowy
Szukasz klubu?
Szukasz zawodników?
Chcesz siê wypromowaæ?
(303) 857-5324
Typ profilu: Dyscyplina: Nazwisko lub nazwa:
Pi³ka no¿na
Premium
Pi³ka no¿na
Premium
Pi³ka no¿na
Aktualno¶ci
Short dnia
Notuj±c takie wej¶cie do reprezentacji kraju nie pozostaje nic innego jak zrobiæ ¶wiatow± karierê, nawet je¶li pochodzi siê z kraju o stosunkowo niewielkich tradycjach pi³karskich. (928) 563-3915
Pi³ka no¿na
Pi³ka no¿na
Premium
Pi³ka no¿na
Do³±cz do nas
Najnowsze zdjêcia
833-252-9814
2019-01-26 20:23

2019-01-25 09:54